Afdelinger

Æblevangen

Borgerene på Æblevangen har ofte mangfoldige udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og kriminalitets truede. Ejendommen er bestående af 6 rækkehuse. Ejendommen er fra 1975 og løbende renoveret. Hver lejlighed er på 58 kvm, fordelt på køkken, stue, soveværelse, bad og entré. Til hver lejlighed hører egen indgang, samt lille gårdhave/terrasse. Der er fælles vaskerum og større grønt fællesareal.

Æblevangen er beliggende i en lille lokal landsby. Ejendommen ligger i byzone. Og sydvest for byen snor Voer å sig. Fra syd er der udsigt over Jyske ås. Motorvejen E45 er 5 km væk, så afstanden til Frederikshavn er 25 min, til Aalborg 30 min og til Sæby eller Dronninglund, som de nærmeste handels byer er der 10-12 min. I umiddelbar nærhed er Voergaard slot, Storskoven samt Jyske ås, som tilbyder både museum, naturoplevelser og vandring mv.

Afdelingen tilbyder botilbud efter § 107 for borgere over 18 år, som kan være svært anbringelige, men kan profitere af at bo i nærheden af andre ligesindede. Æblevangen 8-18 består af 3 stk § 107 tilbud. Vi henvender os til borgere med sindslidelser, hjerneskadede, udviklingshæmmede, eller som er dobbelt diagnosticeret.

Nordbasens Rådgivningscenter tilbyder 3 SEL § 107 enkeltmandstilbud.

Målgruppen er borgere, som har udført voldelige overgreb, personfarlig kriminalitet, har andre psykiatriske vanskeligheder og er opmærksomhedsforstyrrede.

Aldersgruppen er 18-50 år.

Borgernes kompetencer i forhold til uddannelse og beskæftigelse vil blive afdækket og understøttet af tilbuddet.

  • Tilbuddet igangsætter aktiviteter såvel internt som eksternt for borgeren og dette understøttes af tilbuddet.
  • Tilbuddet arbejder positivt med at fremme borgerens selvstændighed og relationer i det omfang det er muligt.
  • Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgang og metoder, der fører til positive resultater for borgeren.
  • Tilbuddet understøtter borgerens medinddragelse i og indflydelse på eget liv og i hverdagen i tilbuddet.
  • Tilbuddet understøtter borgerens fysiske og mentale sundhed og trivsel.
  • Tilbuddet have fokus på forebyggelse og håndtering af magtanvendelser og indberetninger.
  • Tilbuddet har fokus på socialfaglig uddannelse og opkvalificering for medarbejdere med supervision og faglig sparring.
  • Tilbuddet har en lav personalegennemstrømning og et lavt sygefravær, hvilket vurderes positivt henset til målgruppen.

 Støtte i eget hjem

Nordbasens rådgivningscenter har udviklet en indsats som alternativ til et botilbud, som vi med succes kan tilbyde landets kommuner. Alle vores indsatser kræver et tæt samarbejde på tværs med rådgiver og andre relevante parter i indsatsens planlægning og gennemførelse, med henblik på at sikre kontinuitet og langtidseffekt af indsatsen.

Vores matrikelløse projekter er individuelt tilrettelagt til borgere over 18 år som er visiteret til støtte jvf. § 107 eller 108, men som ikke ønsker eller evner et botilbud og som alternativ tilbydes støtte jvf.§ 85. Da en borger uanset boform har ret til støtte.

Afgørelse Ankestyrelsen:
Kommunen skal bevilge borgeren socialpædagogisk støtte i eget hjem, såfremt borgeren ikke ønsker at flytte i botilbud. Socialpædagogisk støtte er uafhængigt af boform.

Bopæl samt omgivelser skræddersyes, i samarbejde med visiterende myndighed, borger, samt eventuelle pårørende.
På nuværende tidspunkt, har vi både borgere der bor i land og byzone.

De Matrikelløse henvender sig primært til borgere som ikke umiddelbart kan profitere af at bo på botilbud sammen med andre borgere og som har brug for massiv pædagogisk støtte døgnet rundt. Eller ikke vil bo sammen eller sidestilles med andre borgere med samme lidelse.
Det kan være borgere som oplever det negativt at have et behov for botilbud.
Fordelen er at der løbende kan reguleres i støtten efter behov samt at borgeren har mulighed for at flytte inden for kommunens område og ikke er bundet til et specielt botilbud eller opholdsted.

Find os her

Administrationen
Åstrupvej 10
9800 Hjørring
Visitation: 40 55 26 10
CVR: 31428637

Æblevangen
Præstbro 8-10
9330 Dronninglund